Opatření vedení ELKO CZ, s.r.o., proti šíření pandemie COVID - 19

Jednatel společnosti ELKO CZ, s.r.o., na základě projednání nastalé situace s epidemiology, hygieniky a osobou odborně způsobilou k posuzování rizik v oblasti BOZP a PO vyhlašuje následující interní směrnici proti šíření pandemie COVID - 19, která je platná pro všechny zaměstnance společnosti i externí spolupracovníky, a to po celou dobu její platnosti, tedy do odvolání (zrušení) nebo nahrazení novou směrnicí.

 

I. Preambule:

 • Tato směrnice je zpracována v souladu s obecně platnými protiepidemickými opatřeními vydanými jak Ministerstvem zdravotnictví ČR, tak příslušnými hygienickými stanicemi a bylo projednáno odborně způsobilou osobou pro oblast hygieny, epidemiologie a BOZP a PO, a to především z hlediska uzpůsobení opatření pro činnost revizních techniků el. zařízení a spotřebičů, což je specifická činnost prováděná na vyhrazených elektrických zařízeních provozovatelů těchto zařízení v jejich prostorách na zařízeních se zvýšenou mírou ohrožení života, zdraví a majetku, pro které z tohoto důvodu platí rovněž specifické právní předpisy a normy. V rámci této interní směrnice byl rovněž posuzován soulad opatření s těmito bezpečnostními předpisy pro oblast vyhrazených elektrických zařízení.

 

II. Opatření přijímaná proti šíření pandemie COVID - 19, kterou jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci po dobu pracovní doby (a doporučená dodržovat i mimo pracovní dobu):

 • Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat odstup minimálně 1,5 - 2 metry od nejbližší další osoby, která není příslušníkem jeho rodiny. Toto ustanovení platí i pro jednotlivé zaměstnance mezi sebou. Výjimkou z tohoto ustanovení je pouze situace, kdy výkon činnosti neumožňuje zachování tohoto odstupu a pro vykonání konkrétního pracovního úkonu je nutno součinnosti dvou a více osob.
 • Vždy před vstupem do vnitřních prostor zaměstnavatele nebo klienta jsou všichni zaměstnanci povinni použít ochranu dýchacích cest ve formě respirátoru minimálně kategorie FFP2/KN95 a tuto ochranu používat po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách klienta. Výjimka z tohoto ustanovení platí pouze v případě, že činnost bude prováděna v místnosti, kde se nenachází jiné osoby, a to po předchozím výslovném souhlasu odpovědného pracovníka klienta.
 • Před vstupem do vnitřních prostor zaměstnavatele nebo klienta je povinen každý zaměstnanec provést dezinfekci rukou schválenou dezinfekcí proti šíření pandemie COVID - 19. Zaměstnanec je povinen v případě přání klienta prokázat, že tuto dezinfekci má s sebou, stejně jako je povinen opakovat dezinfekci v klientem stanovených intervalech, které nemohou být ovšem kratší než 60 minut, protože to je z hlediska hygieniků škodlivé pro pokožku i pro celý organismus.
 • Zaměstnanci jsou povinni před zahájením pracovní doby provést měření své tělesné teploty. V případě zvýšené tělesné teploty je o tomto zaměstnanec povinen neprodleně vedení společnosti informovat a zůstat doma nebo se podrobit lékařskému vyšetření dle dohody se zaměstnavatelem. Stejné ustanovení platí i v případě, že zaměstnanec na sobě pociťuje jiné příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění.
 • Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům buď ochranné pomůcky (respirátory, roušky, dezinfekci) v dostatečném množství před zahájením práce u klienta nebo ve výjimečných případech zaměstnavatel poskytne finanční částku zaměstnanci odpovídající výši nákladů na pořízení příslušných ochranných pomůcek zaměstnancem. Zaměstnanec je odpovědný za to, že veškeré nutné ochranné pomůcky bude mít u klienta k dispozici.

 

III. Opatření striktně zakázaná z důvodu zajištění BOZP v rámci výkonu činnosti revizního technika:

 • Na základě posouzení bezpečnostních předpisů pro práci na el. zařízeních pod napětím a na základě analýzy rizik provedené osobou odborně způsobilou v oblasti BOZP je revizním technikům během provádění revizních úkonů striktně zakázáno používání jakýchkoliv hygienických rukavic. Toto opatření neplatí pouze ve výjimečných případech, kdy příslušné bezpečnostní předpisy nařizují například nošení antistatických rukavic, což ovšem není zpravidla činnost odpovídají rozsahu činností revizního technika do 1000V v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
 • Odůvodnění: vzhledem k tomu, že provádění revizí el. zařízení a spotřebičů, které patří do specifické skupiny vyhrazených el. zařízení (dále jen „VeTZ“), je klasifikováno jako činnost na VeTZ pod napětím, je nutno dbát specifických opatření, která mimo jiné souvisí s tím, že revizní technik při manipulaci s takovýmito zařízeními musí mít zajištěn bezpečný kontakt s manipulovaným zařízením, což je možno dosáhnout pouze v případě , že nejsou při činnosti používány jakékoliv rukavice, které mohou způsobit uklouznutí, vypadnutí nebo jakýkoliv nežádoucí posun či pohyb manipulovaného zařízení, či nežádoucí zapnutí, či naopak vypnutí. Případné používání hygienických rukavic je porušením bezpečnostních předpisů, které může vést k ohrožení zdraví příslušného revizního technika, okolních osob i způsobit škody na majetku. Z tohoto důvodu je zakázáno používání rukavic během činnosti revizního technika.

 

IV. Tato interní směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 16. 9. 2020 v 8:00.

 

V Jenštejně dne 15.9.2020

Mgr. Radek Roušar

Jednatel ELKO CZ, s.r.o.

Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s.

Člen představenstva Hospodářské komory ČR

(PDF verze)

www.elkocz.eu

COVID 19 - Aktuální informace v ČR (k 17.9.2020)

www

 

 

www.elkocz.eu

Výzva jednatele ELKO CZ, s.r.o. a prezidenta ESČ vedení Hospodářské komory ČR 08/2020

Vážený pane prezidente, vážení viceprezidenti, vážený pane tajemníku Úřadu HK ČR,

dovolte mi, abych Vám úvodem poblahopřál ke zvolení do nejužšího vedení HK ČR a popřál Vám mnoho štěstí v této funkci. V polovině dubna jsem předchozímu vedení zaslal návrh na projednání výzvy Vládě ČR, jejímž hlavním apelem bylo, aby Vláda ČR zveřejnila poznatky a dostupná fakta týkající se pandemie COVID - 19, o které opírá své restrikce. Než minulé vedení tuto moji výzvu projednalo, začala vláda opatření rozvolňovat a zdálo se, že podobná výzva již není zapotřebí.

Nyní jsme ovšem skoro o půl roku dále, blíží se nám podzim a zima a my opět slýcháme, že je nezbytné zavést nové restrikce, nová opatření a mnoho podobných vět. Nikdo nám ovšem neodpověděl proč? Nikdo nám neodpověděl na otázky, které jsem navrhoval již v dubnu vznést. Máme tu sice již 6 měsíců trvající festival nic neříkajících vládních tiskových konferencí, nicméně informace se nám dostávají kusé, bez souvislostí, mnohdy zavádějící. K čemu jsou podnikatelům informace o počtu infikovaných, kteří, kdyby nepodstoupili test, tak ve více než 95% z nich neví o žádných symptomech. Jak už jsem psal v dubnu ve své výzvě, v ČR umírá každý rok cca 112 000 osob, což představuje 307 osob každý den a odhaduje se, že zhruba 2 500 osob zemře v průměru každý rok na chřipku. Na začátku jsme měli cca 1000 osob hospitalizovaných v nemocnici s prokázanou infikací COVID -19, nyní jich dlouhodobě máme 120-150, většina z nich ovšem je hospitalizována úplně z jiné příčiny a COVID - 19 je jen přidruženým problémem.

Podnikatelé jsou beze sporu největší obětí toho, co se děje od března v tomto státě, ale samozřejmě i po celém světě. Nyní je ale důležité se zaměřit na domov, na Českou republiku a snažit se ji co nejdříve postavit na nohy, což s neustálou hrozbou nových a nových restrikcí jde jen velmi těžko, obzvláště pokud jsou restrikce měněny tak rychle jako u nás a nikdo vlastně nic nevysvětluje. Chápu, že situace v jiných státech, které jsou mnohdy vzdálené tisíce kilometrů od nás, kde platí úplně jiná pravidla a návyky je situace mnohem horší než u nás, ale to přeci z pohledu většiny podnikatelů není důležité, pro naše podnikatele je důležitý stav v České republice, kde máme určité hygienické návyky, kde máme nějakou proočkovanost, kde máme zdravotnictví na nějaké úrovní a určitý počet lůžek na obyvatele. Měli by nás tedy zajímat poznatky a zkušenosti především našich domácích odborníků a nezabývat se tolik tím, co se dělo nebo děje v Čině, Americe, či Brazílii. Situace u nás nebude nikdy stejná jako u nich, protože u nás existují jiné podmínky.

Nechci si hrát na doktora, nechci posuzovat nebezpečnost tohoto viru, to musí udělat jiní, ale na druhou stranu jsme zástupci podnikatelů, jsme největší organizace podnikatelů, která je tu navíc ze zákona, a proto se domnívám, že je naší povinností zajistit našim členům jasné informace, které poskytne naše vláda na základě poznatků našich odborníků, nesmí to ovšem dopadnout jako doposud, kdy jeden vládní odborník řekne něco, druhý to zneguje a třetí použije oblíbenou formuli: „Na to máme ještě málo informací, nevíme“. Pokud po půl roce boje s virem odborníci nic nevědí, což nám představitelé různých epidemiologických týmů předvádějí velmi často, tak by je měla vláda nahradit, beztak je řada z nich v konfliktu zájmů, protože sedí v různých správních a dozorčích radách různých farmaceutických firem, či snad dokonce společnosti, která o sobě tvrdí, že je největší distributor vakcín v ČR. Ptejme se tedy skutečných odborníků, resp. Vláda by se měla ptát skutečných odborníků, to jsou ti, kteří se den co den o tyto pacienty starají a kteří mají výborné výsledky v jejich léčbě.

Čeští podnikatelé si po tom půlroce chaosu již zaslouží informace, stejně jako si zaslouží jasnou vizi, co bude a kam směřujeme. Vláda by měla slyšet jasně, že podnikatelé toho již mají dost. Že mají dost nejistoty, kdo co nového vymyslí, aniž by to vysvětlil a zdůvodnil. Není přeci možné měnit názory ze dne na den. Pokud vláda něco činí, musí vědět proč to činí a mít to odborně podložené, pokud vláda neví, co činí, tak ať radši nedělá nic.

Mohl bych jistě dlouze psát a popisovat, co podnikatelům vadí, s jakými nesmysly musí bojovat, to víme v podstatě všichni z našeho každodenního kontaktu s nimi, většina z nás i z vlastní zkušenosti. Nyní je na čase, aby vláda pocítila, že už to takto nejde. Požadujme proto, prosím, aby předložila podnikatelům:

 • jasná data a informace z České republiky, ze kterých bude vyplývat, proč byly prováděny minulé restrikce, proč byly tak dlouho udržovány,
 • pokud mají být zavedeny nové restrikce, tak aby byly řádně vysvětleny a zdůvodněny a podloženy fakty
 • a hlavně, aby byl předložen podnikatelům celkový záměr toho, kam se má dospět, kam směřujeme a co je cílem, není přeci možné žít v současné nejistotě do nekonečna.

V příloze tohoto dopisu si Vám dovoluji předložit návrh znění výzvy Vládě ČR. Prosím zvažte ji, případně ji doplňte či upravte. Hlavně nepromarněme nyní tuto dobu a upozorněme vládu nyní, tedy dříve, než zde budeme mít opět řadu dalších protichůdných opatření, která budou navíc platit jen pro někoho a pár vyvolených bude mít výjimku, protože umělo lépe řvát než jiní.

 Předem moc děkuji, že se budete zabývat tímto mým podnětem a hlavně, že v jeho duchu budete s vládními představiteli a jejich odborníky jednat.

  

Mgr. Radek Roušar

Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s.

Člen představenstva HK ČR

Jednatel ELKO CZ, s.r.o.

 

Návrh textu výzvy vládě:

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážený ministře zdravotnictví,

obracíme se na Vás jménem členů Hospodářské komory ČR i jménem níže podepsaných začleněných odborných spolků v následující věci:

Situace v České republice v souvislosti s pandemií COVID - 19 kladla a ještě stále klade na naše členy enormní zátěž a mnohdy do cesty jejich podnikání staví omezení, která nejsou slučitelná s jejich podnikáním. Nechceme zde polemizovat s tím, zda jejich zavedení bylo, či nebylo oprávněné nebo zda bylo možno řešit celou situaci jinak, to je dnes bezpředmětná debata. Jsme v situaci, kdy v ČR jsou již více jak 6 měsíců zaváděna a rušena opatření, která podnikatelská veřejnost až doposud zcela striktně dodržovala a očekávali jsme, že nám budou postupně zaváděná opatření vysvětlována a budeme moci o nich jednat. Bohužel situace je taková, že ani po více jak 6 měsících, kdy tato pandemie zasáhla ČR a její důsledky začaly tvrdě dopadat, mnohdy až existenčně, na české podnikatele a ekonomiku, nevíme z oficiálních zdrojů více než v polovině března. Na naše členy se valí různé dezinformace ze všech stran a oni marně hledají skutečné informace. Stavu rozhodně nepřispívá ani situace, kdy se věci mění ze dne na den a informace od různých představitelů vládního týmu se různí až vylučují. Podnikatelé konečně potřebují znát fakta, aby mohli své podnikání řídit a připravit na budoucnost.

Vynecháme-li skutečnost, že data zveřejňovaná v oficiálních statistikách nejsou dávána do souvislostí a jsou vykřikována snad s jediným účelem vyděsit, tak z těchto dat nemůže průměrně inteligentní občan České republiky naprosto pochopit, proč bylo paralyzováno české zdravotnictví, proč jsou lidé omezování na svých základních právech, natož pak, proč jsme zastavili velkou část ekonomiky. Jaká data nám chybí? Kde je skutečná hrozba? Jaká jsou skutečná data, která se vztahují k České republice?

• Jakým způsobem se šíří COVID – 19, jaké jsou skutečně hlavní způsoby přenosu z člověka na člověka, jak dlouhá je nutná expozice člověka pro jeho infikování. Jaké činnosti jsou pro přenos nejrizikovější.

• Kolik skutečně osob zemřelo na COVID – 19 v ČR, resp. u kolika osob byl COVID – 19 přímou příčinou smrti?

• Kolik osob zemřelo za stejné období na jiné choroby, protože jim nebyla kvůli COVID - 19 poskytnuta řádná péče nebo péči v nemocnici tyto osoby nevyhledaly kvůli strachu z nákazy COVID – 19?

• O kolik osob se navýšil počet úmrtí za měsíc březen - červenec 2020 oproti průměru předchozích let?

• Kolik zemřelých s pozitivním testem na COVID – 19 by zemřelo i bez přítomnosti COVID – 19 v řádech několika dnů, v řádech týdnů, měsíců?

• Proč provádíme preventivní opatření plošně a nezaměříme se na rizikové skupiny, když více jak 95% obyvatelstva ČR infikaci ani nezaznamená.

• Jaký je průběh opakované nákazy? Je možné konstatovat, že průběh je slabší nebo silnější při opakované nákaze? Opakované chycení virové nákazy přeci není nic nenormálního, běžně existují jedinci, kteří během jedné zimy onemocní dvakrát i třikrát stejným kmenem chřipky.

• Jaký se očekává další vývoj? A hlavně, jaký je cílový stav? Kam směřuje ČR, kdy budeme moci od jakýchkoliv opatření upustit, vzhledem k tomu, že se nedá očekávat, že by nás tento vir opustil sám dobrovolně.

Je jasné, že pokud někdo činí nějaké rozhodnutí, rozhoduje na základě v danou chvíli dostupných informací a málo kdo asi může zpochybňovat rozhodnutí učiněná v první polovině března 2020 vzhledem k tomu, že v dané době byla k dispozici pouze data ze zahraničí, jejichž relevance se nyní jeví velmi pochybně. Dnes jsme ovšem o více jak 6 měsíců dál, máme mnoho nových informací, resp. má je vláda, protože v České republice máme řadu odborníků, kteří je vládě a hlavně MZČR poskytli, nicméně vláda tyto informace neposkytuje dále a podnikatelská veřejnost stejně jako občané žijí v nejistotě, neznalosti, a jsou všudypřítomně obklopováni různými spekulacemi a prapodivnými teoriemi.

Vážená vládo, ve světle výše uvedených informací a faktů, dovolujeme si Vás naléhavě požádat o sdělení skutečných informací a dat, o které se opírají a hlavně budou opírat Vaše kroky, které nejsou běžně dostupné, které vysvětlí občanům i podnikatelům Vámi zamýšlené kroky a opatření. Podzim bude náročný, ale pokud mají přijít další omezení, než je zavedete, tak je, prosím, vysvětlete. Škod už bylo napácháno dost. Nezapomínejte na to, že ten kdo plní státní kasu nejsou úředníci, ale podnikatelé, kteří odvádějí daně. Odpovědi odborníků „my nevíme“, „máme málo informací“ atp., nejsou pro podnikatele již nadále akceptovatelné. Pokud vláda nemá informace, měla by vyměnit osazenstvo různých poradních týmů a místo odborníků z řad členů správních nebo dozorčích rad farmaceutických firem nebo distributorů vakcín, obsadit tyto pracovní skupiny odborníky, kteří skutečně léčí pacienty a mají vlastní zkušenost, jak se tento vir skutečně chová. Podnikatelé už nejsou připraveni akceptovat další restrikce, pokud jim nebudou řádně vysvětleny důvody pro jejich zavedení, stejně jako to, k čemu povedou!

Výzva představenstva Hospodářské komory ČR vládě ČR ze dne 16.9.2020

Představenstvo Hospodářské komory České republiky v souvislosti s aktuálním vývojem šíření pandemie covid-19 a zaváděnými opatřeními proti šíření covid-19:

1. vyzývá vládu, aby zajistila

• jasnou, koordinovanou a včasnou komunikaci zaváděných opatření a případných změn jak před jejich přijetím, tak v průběhu jejich realizace;

• že dostupná a veřejně poskytovaná data o vývoji pandemie se pro zvýšení důvěryhodnosti přijímaných opatření stanou pevným základem pro jejich přijímání a realizaci;

• že zástupci podnikatelské veřejnosti byli systematicky začleněni do přípravy protipandemických opatření s dopadem na podnikatelské prostředí před jejich přijetím;

• že testy na covid-19 souvisejících se zajištěním činnosti podnikatelských subjektů budou hrazeny z prostředků zdravotního systému a/nebo zařazeny mezi daňově uznatelné náklady subjektu, který je zaměstnavatelem testovaného zaměstnance; u subjektů kritické infrastruktury budou plně hrazeny z prostředků zdravotního systému vždy;

• že ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s praktickými lékaři bude aktivně komunikovat možnosti očkování proti respiračním onemocněním.

2. ukládá

• prezidentovi HK ČR seznámit s usnesením představenstva HK ČR předsedu vlády ČR;

• tajemníkovi HK ČR zveřejnit tuto výzvu vládě ČR formou tiskové zprávy;

• gesčnímu viceprezidentovi a předsedovi zdravotnické sekce, aby na následujícím jednání; představenstva informovali o vývoji jednání s ministerstvem zdravotnictví a dalšími odpovědnými státními orgány.

3. oceňuje

• dosavadní práci zdravotnické sekce HK ČR, zejména při zajištění komunikace s ministerstvem zdravotnictví a přípravě stanovisek k připravovaným a realizovaným protipandemickým opatřením

4. vítá

• dosavadní dialog mezi ministerstvem zdravotnictví, hygienickou službou a HK ČR a vyzývá k jeho prohloubení s důrazem na efektivitu připravovaných protipandemických opatření

 

V Praze 16.9.2020

Představenstvo Hospodářské komory České republiky

(zdroj: https://www.komora.cz/news/usneseni-hospodarske-komory-k-aktualni-epidemiologicke-situaci/ )

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 222 352 555

elkocz@elkocz.eu