Opatření vedení ELKO CZ, s.r.o., proti šíření pandemie COVID - 19

Antigenní testování zaměstnanců a spolupracovníků ELKO CZ, s.r.o.

Pro společnost ELKO CZ, s.r.o. je zdraví našich zaměstnanců, spolupracovníků i zákazníků nejvyšší prioritou. Nečekáme tak, jaké opatření vymyslí vláda a opatření připravujeme již s předstihem. Již v září 2020 jsme přijali vnitřní směrnici, která ukládala mimo jiné nošení respirátorů FFP2 u všech našich klientů i v rámci firmy. Od prosince 2020 jsme začali naše techniky testovat a od 8.3.2021 i díky zpřístupnění testů pro samotestování jsme začali pravidelné testování všech zaměstnanců i spolupracovníků 2x týdně (vždy v pondělí ráno a ve čtvrtek ráno). Nečekáme na vládu, jsme samy zodpovědní k sobě i ostatním!

Směrnice o testování a opatřeních COVID 19 (ke stažení zde)

 

Opatření platná od září 2020

Jednatel společnosti ELKO CZ, s.r.o., na základě projednání nastalé situace s epidemiology, hygieniky a osobou odborně způsobilou k posuzování rizik v oblasti BOZP a PO vyhlašuje následující interní směrnici proti šíření pandemie COVID - 19, která je platná pro všechny zaměstnance společnosti i externí spolupracovníky, a to po celou dobu její platnosti, tedy do odvolání (zrušení) nebo nahrazení novou směrnicí.

 

I. Preambule:

  • Tato směrnice je zpracována v souladu s obecně platnými protiepidemickými opatřeními vydanými jak Ministerstvem zdravotnictví ČR, tak příslušnými hygienickými stanicemi a bylo projednáno odborně způsobilou osobou pro oblast hygieny, epidemiologie a BOZP a PO, a to především z hlediska uzpůsobení opatření pro činnost revizních techniků el. zařízení a spotřebičů, což je specifická činnost prováděná na vyhrazených elektrických zařízeních provozovatelů těchto zařízení v jejich prostorách na zařízeních se zvýšenou mírou ohrožení života, zdraví a majetku, pro které z tohoto důvodu platí rovněž specifické právní předpisy a normy. V rámci této interní směrnice byl rovněž posuzován soulad opatření s těmito bezpečnostními předpisy pro oblast vyhrazených elektrických zařízení.

 

II. Opatření přijímaná proti šíření pandemie COVID - 19, kterou jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci po dobu pracovní doby (a doporučená dodržovat i mimo pracovní dobu):

  • Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat odstup minimálně 1,5 - 2 metry od nejbližší další osoby, která není příslušníkem jeho rodiny. Toto ustanovení platí i pro jednotlivé zaměstnance mezi sebou. Výjimkou z tohoto ustanovení je pouze situace, kdy výkon činnosti neumožňuje zachování tohoto odstupu a pro vykonání konkrétního pracovního úkonu je nutno součinnosti dvou a více osob.
  • Vždy před vstupem do vnitřních prostor zaměstnavatele nebo klienta jsou všichni zaměstnanci povinni použít ochranu dýchacích cest ve formě respirátoru minimálně kategorie FFP2/KN95 a tuto ochranu používat po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách klienta. Výjimka z tohoto ustanovení platí pouze v případě, že činnost bude prováděna v místnosti, kde se nenachází jiné osoby, a to po předchozím výslovném souhlasu odpovědného pracovníka klienta.
  • Před vstupem do vnitřních prostor zaměstnavatele nebo klienta je povinen každý zaměstnanec provést dezinfekci rukou schválenou dezinfekcí proti šíření pandemie COVID - 19. Zaměstnanec je povinen v případě přání klienta prokázat, že tuto dezinfekci má s sebou, stejně jako je povinen opakovat dezinfekci v klientem stanovených intervalech, které nemohou být ovšem kratší než 60 minut, protože to je z hlediska hygieniků škodlivé pro pokožku i pro celý organismus.
  • Zaměstnanci jsou povinni před zahájením pracovní doby provést měření své tělesné teploty. V případě zvýšené tělesné teploty je o tomto zaměstnanec povinen neprodleně vedení společnosti informovat a zůstat doma nebo se podrobit lékařskému vyšetření dle dohody se zaměstnavatelem. Stejné ustanovení platí i v případě, že zaměstnanec na sobě pociťuje jiné příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění.
  • Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům buď ochranné pomůcky (respirátory, roušky, dezinfekci) v dostatečném množství před zahájením práce u klienta nebo ve výjimečných případech zaměstnavatel poskytne finanční částku zaměstnanci odpovídající výši nákladů na pořízení příslušných ochranných pomůcek zaměstnancem. Zaměstnanec je odpovědný za to, že veškeré nutné ochranné pomůcky bude mít u klienta k dispozici.

 

III. Opatření striktně zakázaná z důvodu zajištění BOZP v rámci výkonu činnosti revizního technika:

  • Na základě posouzení bezpečnostních předpisů pro práci na el. zařízeních pod napětím a na základě analýzy rizik provedené osobou odborně způsobilou v oblasti BOZP je revizním technikům během provádění revizních úkonů striktně zakázáno používání jakýchkoliv hygienických rukavic. Toto opatření neplatí pouze ve výjimečných případech, kdy příslušné bezpečnostní předpisy nařizují například nošení antistatických rukavic, což ovšem není zpravidla činnost odpovídají rozsahu činností revizního technika do 1000V v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
  • Odůvodnění: vzhledem k tomu, že provádění revizí el. zařízení a spotřebičů, které patří do specifické skupiny vyhrazených el. zařízení (dále jen „VeTZ“), je klasifikováno jako činnost na VeTZ pod napětím, je nutno dbát specifických opatření, která mimo jiné souvisí s tím, že revizní technik při manipulaci s takovýmito zařízeními musí mít zajištěn bezpečný kontakt s manipulovaným zařízením, což je možno dosáhnout pouze v případě , že nejsou při činnosti používány jakékoliv rukavice, které mohou způsobit uklouznutí, vypadnutí nebo jakýkoliv nežádoucí posun či pohyb manipulovaného zařízení, či nežádoucí zapnutí, či naopak vypnutí. Případné používání hygienických rukavic je porušením bezpečnostních předpisů, které může vést k ohrožení zdraví příslušného revizního technika, okolních osob i způsobit škody na majetku. Z tohoto důvodu je zakázáno používání rukavic během činnosti revizního technika.

 

IV. Tato interní směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 16. 9. 2020 v 8:00.

 

V Jenštejně dne 15.9.2020

Mgr. Radek Roušar

Jednatel ELKO CZ, s.r.o.

Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s.

Člen představenstva Hospodářské komory ČR

(PDF verze)

www.elkocz.eu

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 222 352 555

elkocz@elkocz.eu