Otázky a odpovědi:

Jaké jsou lhůty pro provádění revizí elektrických spotřebičů?

Odpověď na tuto otázku je mnohem složitější a komplexnější než by se na první pohled mohlo zdát. Maximální přípustné lhůty pro provádění revizí elektrických spotřebičů jsou uvedeny v Tabulce 1 bodu 5.3 ČSN 33 1600 ed.2. Tato otázka nejčastěji přichází z oblasti administrativy a veřejně přístupných prostor. Dle této tabulky je v těchto prostorách možno provádět revize elektrických spotřebičů ve lhůtě maximálně 24 měsíců. Ovšem poznámka číslo 5 pod touto tabulkou říká, že prodlužovací přívody jsou považovány za spotřebiče držené v ruce, a tudíž mají maximální lhůtu 12 měsíců.

V případě využívání maximálních lhůt tedy v prvním revizním cyklu proběhne revize všech spotřebičů a všech prodlužovacích přívodů. Revizní zprávy je posléze nutno rozdělit, což proces zpracování revizních zpráv prodražuje. Druhý rok by se měly provést revize prodlužovacích přívodů. Ovšem vyhledávání a odpojování samotných prodlužovacích přívodů je časově dosti náročné a provedení revize v takto omezeném rozsahu to opět značně prodražuje. Navíc se dá předpokládat obměna určitého množství spotřebičů a provozování nezrevidovaných spotřebičů není v zájmu žádného provozovatele. Postupem času tak vznikne naprostý chaos v rozdělování zařízení určených ten který rok k revizi, přičemž toto rozdělení nelze evidovat zvenčí a zákazníkovi tak vznikají vícenáklady uvnitř vlastní společnosti s hlídáním lhůt.

V návaznosti na výše uvedené doporučujeme všem našim zákazníkům provádět kompletní revize všech typů spotřebičů ve lhůtě 12 měsíců. Zcela tak odpadá nákladná administrativa, jak na straně poskytovatele revize tak na straně zákazníka, s rozdělováním lhůt.

Nařízení vlády 378/2001 Sb. v §4, odst. 2) zároveň ukládá povinnost provádět ve lhůtě 12 měsíců kontroly zařízení v rozsahu stanoveném místně-provozně-bezpečnostním předpisem. V případě elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem rozsah takové kontroly prakticky odpovídá revizi. Provádění kompletních revizí ve lhůtě 12 měsíců tak zajišťuje též naplnění dikce tohoto nařízení.

Kdo je oprávněn revize el. spotřebičů provádět?

Odpověď na tuto otázka je velice jednoduchá. Vzhledem k tomu, že vyhl. 73/2001 Sb. definuje veškeré spotřebiče jako vyhrazená technická zařízení, může revize těchto zařízení provádět pouze osoba s osvědčením dle §9 vyhl. 50/1978 Sb. (revizní technik), jemuž osvědčení vydala Technická inspekce ČR.

Je pravdou, že ČSN 33 1610:2005 v příloze D připouštěla provádění revizí osobami s nižší kvalifikací, ale právě kvůli rozporu této přílohy s výše uvedenými vyhláškami byla tato příloha v roce 2007 zrušena.

Revize provedená osobou bez patřičného oprávnění je tedy neplatná.

 

Jak je to s prováděním revizí u nově zakoupených spotřebičů a spotřebičů v záruce?

Otázku provedení první revize po uvedení spotřebiče do provozu zcela konkrétně řeší ČSN 33 1600 ed.2 v poznámce 1 pod Tabulkou 1 bodu 5.3. Zde je jasně definováno, že první revize musí proběhnout nejpozději ve lhůtě stanovené pro daný druh spotřebiče a způsob jeho používání. Toto ustanovení by se dalo zjednodušit v tom smyslu, že např. v administrativě by bylo možno provést poprvé revizi nové lampičky nejpozději za 24 měsíců od jejího uvedení do provozu. Jedná se ovšem o zjednodušený výklad, který nebere úplně v potaz další právní předpisy, viz výše.

Důvod pro co nejdřívější provedení první revize je prostý. To, že je zařízení nové ještě není zárukou, že je technicky zcela v pořádku. Se spotřebičem dodané prohlášení o shodě pouze říká, že daný typ výrobku je bezpečný a prošel zkušebnou, ale nic nevypovídá o stavu konkrétního spotřebiče. V naší praxi jsme se již několikrát setkali s úplně novými spotřebiči, které nebyly bezpečné! Odkládání revize je tedy zbytečným hazardem.

Co se obecně týká provádění revizí spotřebičů v záruce, norma na tento případ pamatuje a ukládá revizním technikům provádět revize tak, aby nebyly porušeny záruční plomby a revizi provést tak, aby nebyly záruční podmínky výrobce porušeny.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 777 052 518

elkocz@elkocz.eu