Revize el. spotřebičů

Nejdůležitějším důvodem pro provádění revizí elektrických spotřebičů je bezesporu ochrana osob a majetku při jejich používání. Poškozený spotřebič, i když jeho závada není na pohled patrná, může způsobit nemalé materiální škody či závažný úraz, popř. i smrt člověka. Takovou závadu ovšem revize bezpečně odhalí a neblahým následkům zabrání.

Dalším nezanedbatelným důvodem je skutečnost, že provádění těchto revizí je pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby ze zákona povinné, a jejich neprovádění je tudíž ze strany orgánů státního dozoru sankcionováno. Na zákonnou povinnost provádění těchto revizí též navazuje krácení pojistného plnění ze strany pojišťoven v případech, kdy škodu způsobí nezrevidovaný spotřebič. V případě neprovádění revizí elektrických spotřebičů též není možné získat certifikát ISO 9001.

Celou problematiku provádění revizí elektrických spotřebičů ošetřuje nemalé množství právních předpisů, v následujících řádcích uvádíme nejdůležitější z nich včetně citací podstatných částí.

Samotnou povinnost provádění revizí stanovuje Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), a to ve své páté části a zejména Zákon č. 309/2006 Sb. (Zákon o dalších požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), jehož §4 zní: 

 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

 

§4 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

§4 (2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis.

 

 

Jakých zařízení se výše uvedená povinnost týká uvádí Vyhláška 73/2010 Sb. (O stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení), která v §2 uvádí:

§2 (1) Zařízeními jsou zařízení

a)    pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,

 

 

Z této definice vyplývá, že každý elektrický spotřebič je vyhrazeným technickým zařízením, čímž zcela jasně též definuje kdo je oprávněn revize elektrických spotřebičů provádět. Dle platného znění Vyhlášky 50/1978 Sb. (O odborné způsobilosti v elektrotechnice) může provádět veškeré revize elektrických zařízení pouze osoba, která je držitelem platného osvědčení dle §9 vyhl. 50/1978 Sb. (Pracovníci pro provádění revizí). Revize provedená osobou bez tohoto osvědčení je neplatná. 

Technologické postupy provádění revizí elektrických spotřebičů, maximální přípustné lhůty pro provádění těchto revizí, požadovaný obsah revizních zpráv atd. upravuje primárně Česká technická norma ČSN 33 1600 ed.2., a to spolu s Nařízením vlády 378/2001 Sb. (Stanovující bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí).

Maximální lhůty pro provádění revizí elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem jsou uvedeny v ČSN 33 1600 ed.2 v tabulce 1 bodu 5.3 takto: 

Skupina el. spotřebičů Spotřebiče držené v ruce (prodlužovací přívody) Ostatní spotřebiče
A/ půjčovny před vydáním před vydáním
B/ SP ve venkovním prostoru Třídy I. 1x za 3 měsíce, třídy II. 1x za 6 měsíců 1x za 6 měsíců
C/ SP v průmyslové a řemeslné činnosti Třídy I. 1x za 6 měsíce, třídy II. 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
D/ SP ve veřejně přístupných prostorách 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E/ SP v administrativě 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců

 

Neméně důležité jsou ovšem též poznámky uvedené pod tabulkou, které obsah tabulky upřesňují. Nejpodstatnější jsou poznámky č. 1 a 5.

  • Poznámka číslo 1 jasně definuje kdy nejpozději provést první revizi nového spotřebiče po jeho uvedení do provozu (nejpozději ve lhůtě stanovené pro daný typ spotřebiče dle jeho způsobu používání dle Tabulky 1).
  • Poznámka číslo 5 upravuje pravidla pro provádění revizí prodlužovacích přívodů, které jsou pro potřeby určování lhůt považovány za spotřebiče držené v ruce, a též pravidla pro provádění revizí odpojitelných pohyblivých přívodů, jejich revize se provádějí spolu se spotřebičem k němuž jsou připojeny.

Neméně důležité ve vztahu k problematice lhůt je ovšem též Nařízení vlády 378/2001 Sb. které v §4, odst. 2 říká:

§4 (2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Vzhledem k tomu, že u elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem se rozsah těchto následných kontrol prakticky téměř rovná rozsahu revizí tak, jak je definuje ČSN 33 1600 ed.2 je lhůta 24 měsíců pro provádění revizí elektrických spotřebičů používaných v rámci skupin C, D a E dle Tabulky 1 pouhou teorií.

Samostatnou kapitolu v legislativě týkající se problematiky provádění revizí je Zákon 251/2005 Sb. (O inspekci práce), který zcela přesně stanovuje sankce za neplnění povinností v oblasti revizí elektrických zařízení. A to zejména následující ustanovení:

§30, odst. 1, r) neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 

 

§30 (2) Za správní delikt podle odstavce 1

a)    písm. a), g), j), k), q), r), s) a t) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,

 

 

§33 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku vyhrazených technických zařízení tím, že

a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu,

b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky,

c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.

 

§33 (2) Za správní delikt podle odstavce 1

a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše  1 000 000 Kč,

b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše  2 000 000 Kč,

c) písm. a) lze uložit pokutu až do výše  2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 777 052 518

elkocz@elkocz.eu